ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 29, 2011

ಕನಸು - ನನಸು !!!!


ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದರೆ 


ಕನಸಲ್ಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ !!!!


ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದರೆ 


ಮಂಚದಿಂದ ನಾ ಕೆಳಗೆ!!!!