ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2010

ಸ್ನೇಹ-ಪ್ರೀತಿ ....
ಮನ ಕರಗಿತು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ


ಅರಿಯದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವಾದಾಗ


ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಾ ಕಾದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ


ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣ
ಲ್ಲಿ
ನೀರು ಬಂತು


ನನ್ನ ಅಗಲಿ ನೀ ದೂರ ಸರಿದಾಗ!!!!!!!!!