ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2010

ಗೆಳೆಯ !!!

ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ

ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡಿದರೆ

ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮೌನದಿಂದಿರುವ

ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ

ಕಷ್ಟ-ಸುಖ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ

ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ

ನನ್ನ ಕಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ದೂರ ಸರಿಯುವಾ!!!