ಶನಿವಾರ, ಮೇ 15, 2010

ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ನಲ್ಲಿ!!!ಹೆಂಡತಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ

ರಜಾ ಇದ್ದರೂ ನಾನಾಗ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ !! !!!!

ಕೋಪ ಕರಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಯಾದಾಗ

ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ನಾವೀಗ

ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ನಲ್ಲಿ !!!!!