ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2010

ದಾಡಿ !!??

ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾಡಿ .


ಬೈಯುವಳು ನನ್ನೊಲವಿನ ಜೋಡಿ .


ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿ


ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ದಾಡಿ ???